Duurzame energieproductie

De Energiecampus Leeuwarden produceert groene energie voor zichzelf en levert groene energie aan de stad Leeuwarden. Alle gebouwen op het campusterrein worden voorzien van zonnepanelen op de daken voor zover mogelijk, hetgeen een zonne-energiepark van circa 5 á 10 hectare gaat opleveren. Momenteel levert de afvalbult Schenkenschans stortgas aan de Elfstedenhal. De eerste drie jaar zal de afvalbult genoeg stortgas leveren, maar na drie jaar zal dit sterk verminderen. De Elfstedenhal stortgasleiding kan dan aangesloten worden aan de vergister of gevoed worden door een andere duurzame bronnen van de Energiecampus.

De projectdoelstelling om voor minimaal 4.000 huishoudens groene stroom, gas of warmte te leveren wordt met de invullingen van de eerste fase biovergisting en zonne-energie park op de Schenkenschans nu al ruimschoots gerealiseerd. De overige invullingen op het campusterrein zullen alleen nog maar voor meer productie van groene energie gaan zorgen.

Vergister 3.0

In navolging van de huidige ombouw van de vergister op de Dairy Campus naar een vergister 3.0 en de daarmee opgedane ervaring wordt er ook een nieuwe vergister 3.0 gebouwd op de Energiecampus. In de eerste fase wordt een 4,4 MW biomassa (mest, GFT, (snoei-)hout, loofresten, gras, etc.) vergister aangelegd die 100.000 ton organische stof gaat verwerken met deze nieuwe ‘Hogen proces’ (harde cellulose) techniek uit Amerika. De aanvoer van deze materialen zal hoofdzakelijk via het water, het Van Harinxmakanaal, plaatsvinden. Deze installatie zou met vulling van het groenafval van de gemeente Leeuwarden een win-win situatie kunnen gaan opleveren. Zo kan ‘afval’ uit de regio o.a. groene stroom gaan opleveren voor de huishoudens in Leeuwarden. De warmte wordt ingezet voor eigen gebruik en voor het drogen van de te vergisten producten. In de toekomst, bij het opraken van het stortgas dat gebruikt wordt voor de ijsbaanhal in Leeuwarden, kan de stortgasleiding uit de Schenkenschans gekoppeld worden aan het biogas van de biovergister. Fase 2, 3 en 4 (vervolgoptie) zal bestaan uit een tweede, derde en vierde biovergister van ongeveer gelijke grootte als de eerste. In fase 2 is het koppelen van de biovergister aan het warmtenet een optie. In de uitbreiding in fase 3 en 4 zal de techniek van het opwaarderen van biogas naar aardgas niveau toegepast worden. Tevens zal dan groene CO2 geproduceerd worden voor onder meer afzet in de tuinbouw.

Deze verwerkingsinstallatie zal het digestaat, het restproduct na vergisting, uit de biovergister gaan bewerken. De installatie opgesteld in geluidsisolerende gebouwen voorzien van zonnepanelen zal het digestaat ontwateren, water zuiveren en overblijvende vaste organische stoffen produceren tot bio-meststof zoals compost, voor land- en tuinbouw (of geperst tot pallets). In deze installatie worden twee nieuwe innovatieve technologieën ingezet. Eén daarvan is de Leachbustertechnology, dat is een waterzuiveringstechniek waarmee je het digestaat water onttrekt en snel kan omzetten in schoon water dat kan afstromen op het oppervlakte water. Daarnaast kan de Infraredtechnologie heel snel drogen en saniteren/pasteuriseren.

Elize energie

De eerste corporate bouwkavel wordt voorzien van een energie neutrale huisvesting door Koninklijke Oosterhof Holman zelf ten behoeve van Elize energie bv. Elize Energie zal de aanleg van het zonne-energiepark van 1,2 hectare op de Schenkenschans verzorgen, deelnemen aan het kenniscentrum en bijdragen aan het Plug- en Playpark.
De nieuwe regiovestiging zal tevens Oosterhof Holman Groen en Oosterhof Holman Bio-Energie huisvesten. Oosterhof Holman Groen zal een rol gaan spelen bij de grondstoffenvoorziening van de biovergister. De bouw van vergisters vindt plaats vanuit Oosterhof Holman Bio-Energie die de UES biovergister mede zal helpen te ontwikkelen en te bouwen. Koninklijke Oosterhof Holman Beheer zal zich gaan vestigen in het kenniscentrum om daar mede bij te dragen aan de verdere ontwikkeling hiervan samen met Ekwadraat.