Vestiging bedrijven

Onder aan de bult van de Schenkenschans ligt het corporate campusterrein voor verdere vermarkting. Kavels waar praktijkschaal experimenten van innovaties, duurzame energieproductie en cleantech productie plaats vindt. Op dit gedeelte worden innovaties en kennis omgezet in productie voor vermarkting met commerciële doelstellingen. Op dit meer ‘gesloten’ gedeelte van het campusterrein vormen zich samenwerkingen en ben je op uitnodiging van bedrijven. Maar toch “open”, verbonden en openbaar toegankelijk door de ruim aangelegde parkzone, het openbare gebied rond de toegangsweg. Kennis en innovaties kunnen hier zo geëtaleerd en vermarkt worden. Bedrijven kunnen zich zo in een commerciële ‘proef tuin’ van duurzaamheid ook wenden tot de bedrijven voor de beschikbare kennis. Het toonbeeld van het slagen van de ‘Keten van duurzaamheid’, levensvatbaar en praktisch zichtbaar voor belangstellenden.

De ontwikkelaar verkoopt de kavels en faciliteert zo in de behoefte van doorgroeiende start-ups, instellingen en bedrijven om zich hier te vestigen. Iedere kaveleigenaar voldoet aan één van de leidende hoofdfuncties van de energiecampus en zal groene energie gaan opwekken, dan wel participeren daarin, op de Energiecampus. We richten ons op partijen met kennis, experimenten en/of productie die, het liefst een relatie hebben met energie – water kenmerken, maar in ieder geval meewerken aan de visie van het plan en de voldoen aan de minimale vestigingsvoorwaarden.
Alle percelen worden ingevuld met een energieneutraal hoofdgebouw dat ook groene energie levert. Alle gebouwen zullen daarom op de daken voor zoveel als mogelijk voorzien worden van zonnepanelen waardoor er een gezamenlijk zonne-energiepark zal ontstaan van meer dan 5 hectare, goed zichtbaar vanaf het zichtpunt op de Schenkenschans. Om de groene energie leverde functie te vervullen zal gebruik worden gemaakt van zonne-energie, aardwarmte, biovergisting, stortgas, urban windmolens en de wateraccu. Maar ook (toekomstige) invullingen zoals energieopwekking uit lucht, water, stroming, geothermie en of kleinschalige houtverbranding behoren tot de mogelijkheden. Bij de inrichting van het campusterrein is er specifiek aandacht voor zorgvuldig gebruik van licht om zo licht “vervuiling” en mogelijke hinder tegen te gaan.

Bij aanvang van de werkzaamheden zal gestart worden met de aanleg van de nieuwe toegangsweg. Deze (circulaire)weg zal geheel bestaan uit materialen die aan het ‘cradle to cradle’ principe voldoen en voorzien worden van duurzame LED verlichting. De nieuwe toegangsweg naar de Energiecampus zal het Sylsterrak met een gronddam-duiker, evenwijdig aan de huidige brug, gaan kruizen. Hierdoor zal de sloepen waterverbinding de stad in geborgd worden. De naastliggende brug zal alleen voor fietsers in gebruik blijven en aansluiten op de huidige fietspaden die de groene wig inlopen. Ter plaatse van de kruising met het fietspad uit Ritsumasyl zal de rijsnelheid op de toegangsweg laag zijn. Dit vindt plaats door de S-bocht in de rijbaan en verder zal dit verkeerskundig gerealiseerd worden met snelheidsbeperking van 30 km/uur.

Door een haakse goed verlichte en overzichtelijke oversteek plaats zal een veilige verkeerssituatie gerealiseerd worden.
De Energiecampus is ideaal en onmisbaar gelegen aan het Van Harinxmakanaal. Hier zal richting het verbindingskanaal een los- en laadkade aangelegd worden op eigen terrein zodat schepen in de klasse CEMT-V, ‘Groot Rijnschepen’, in ieder geval tot 2500 ton kunnen aanleggen. De walstroom voor deze boten zal uiteraard gevoed worden met groene stroom van de Energiecampus. De organisaties, waaronder de vergister, zullen zoveel mogelijk via deze wijze van transport de aan- en afvoer gaan regelen.
De percelen en ook de interne wegenstructuur is flexibel zodat adequaat ingespeeld kan worden op de behoefte van organisaties die zich willen vestigen. Uiteraard zullen alle ingerichte openbare gebieden met innovaties zoveel als mogelijk functioneel voldoen aan het “Kwaliteitsdocument Openbare Ruimte” van de gemeente Leeuwarden voor de toekomstige overdracht van al het openbare gebied aan de gemeente. Het uitbesteden van beheer en onderhoud van het innovatief openbare ingerichte gebied aan de ontwikkelaar behoort tot de mogelijkheden.

Wilt u deelnemen aan de Energiecampus en/of wilt u zich hier vestigen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel met Oosterhof Holman.