Landschappelijke inpassing

De groene wig is opgenomen in de structuurvisie als groene verbinding tussen de stad en de omliggende woonkernen. Deze landschappelijke inpassing ligt integraal in en om het gehele campusterrein. Binnen het plangebied bestaat de groene wig uit de respectzone naast de nieuwe N31, overlopend in de zone naast de waterverbinding Sylsterrak en aan de stadskant de voormalige stortplaats Schenkenschans. De landschappelijke inpassing bestaat uit een ruim opgezette recreatieve waterrijke groene zone met daarin een dijklichaam en een recreatief fietspad. Het is een gebied waar een goede landschappelijk inpassing van een campusterrein gecombineerd wordt met recreatieve fietspaden en mooie zichtpunten. Op de Schenkenschans wordt een plaats gecreëerd waar recreatie en groen geïntegreerd zijn met kennis, ontmoetingsruimten en experimenten. Hier zal goed te zien zijn hoe het Middelzee gebied over gaat in de stad en de Energiecampus.

De huidige stadsrand van de gemeente Leeuwarden wordt nu ervaren als niet mooi. De landschappelijk inrichting is tevens aangegrepen om hier een goede invulling aan te geven. Het dijklichaam van ca. 6 meter hoogte zal vanaf de noordkant (N31) en vanuit het westen, vanuit Ritsumasyl, een nieuw stadsbeeld geven. Het recreatieve openbare gebied met dijklichaam zal onderhoudsarm worden ingericht met groen en bloemrijke grasmengsels. Waarbij het groen ‘afval’ dat ontstaat bij beheer en onderhoud kan dienen als ‘voedingsmiddel’ voor de vergister op het campusterrein.

Respectzone

Aan de westkant start de landschappelijke inpassing van de Energiecampus waardoor de ter plaatse gelegen respectzone geheel wordt ingevuld. De respectzone is een 60 meter brede strook die naast de Haak om Leeuwarden ligt, de nieuwe N31, en die een natuurlijke groene invulling behoeft. In het ontwerp is gekozen voor een ruime invulling met water, een recreatief fietspad met daarnaast een dijklichaam, hetgeen zelfs tot een 100 meter brede strook recreatief groen oplevert. Dit is veel meer dan de respectzone vereist. Bij aanvang van de werkzaamheden zal hier de start liggen van de landschappelijke inpassing door het starten en inrichten van een grond inzameling bank door Oosterhof Holman Milieutechniek/Grontmij BRP zelf, ook bekend van de grondbank TOP te Leeuwarden. Na het gereed komen van het dijklichaam zal hier een groen gras wandelpad onderhouden worden voor ‘natuurlijke’ wandelaars die zo op 6 meter hoogte een beeld krijgen op de omliggende gebieden.

De huidige Marssumerdyk langs het Van Harinxmakanaal, lopende over het nieuwe aquaduct, is de toegangsweg voor fietsers en beheer-onderhouds verkeer naar het fietspad in de respectzone van de Energiecampus. De extra calamiteitenroute loopt via het fietspad naar het toekomstige campusterrein. Deze route zal tevens gebruikt gaan worden als voetpad. Een mooie verbinding voor personeel op het campusterrein om in dit aantrekkelijke verblijf gebied te komen.


Sylsterrak

Het recreatieve fietspad en dijklichaam buigt hier af richting de stad en de Schenkenschans. Het fietspad laat hier de dijk los en loopt evenwijdig aan het Sylsterrak door en geeft een zichtlijn op Leeuwarden. Daarnaast een glooiend dijkenprofiel met wissende taluds met daarvoor een natuurlandschap van groene vlakten, grond ribben, plas-dras locaties en natuurlijke oevers met riet en waterplanten met strookbreedtes tot ca. 120 meter. Op het einde van de dijk zal het wandelpad via een grond rib door het water aansluiting vinden op het recreatieve fietspad. De binnenkant van de dijk, gericht naar het campusterrein, is strak en ca 1:2 waardoor deze zuidzijde ook geschikt kan zijn voor PV panelen. De landschappelijk inpassing die direct zicht vanuit Ritsumasyl en vanaf het fietspad Sylsterrak op de stad ontneemt.


Waterhuishouding en zuivering

De Energiecampus ligt in een polder met een eigen waterpeil. In overleg met de Provincie en Wetterskip Fryslân is bepaald dat onder andere in verband met het naast liggende aquaduct het niet haalbaar is om de hele polder dan wel deze ontwikkeling rechtstreeks op de boezem aan te sluiten.

Het polderwater vanuit het westelijk gedeelte stroomt via een duiker onder de N31 door en zal via de ringsloot om de corporate bedrijfskavels heen naar het gemaal geleid worden. Al het regenwater zal op de riet waterfilterende poldersloot aangesloten worden. De taludkant aan de kavelzijde zal uitgevoerd worden met een plasberm met daarin riet dat het water zuivert. Dit talud komt in eigendom van de kaveleigenaren, met een instandhoudingsplicht, waarop zij hun regenwaterafvoer aansluiten. Tevens wordt het langsstromende polderwater hierdoor extra gezuiverd. De riet waterfilter sloot wordt door de ontwikkelaar aangelegd bij start van de werkzaamheden.

Alle gebouwen worden voorzien van een ‘grijs’ watersysteem dat regenwater van de daken hergebruikt voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toilet. Deze bufferende en duurzame manier van watergebruik zal zorgen voor een beperkte toestroom van regenwater op het polderwatersysteem. Daar waar mogelijk zal water rechtstreeks geloosd worden op de boezem.

Een gedeelte van het polderwater zal door het plasdras water gebied geleid worden zodat hier ook een goede doorstroming plaats vind. In totaal wordt er ca. 2 hectare aan extra water oppervlakte gegraven dat ook als extra waterberging gaat dienen in de polder.